โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กร รฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กร รฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559
Rating
Organizations : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และเพื่อสำรวจการรู้จัก การเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการทำงานของ รฟม. ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.

Data source cannot be displayed.
โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กร รฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 034c347f-2aa0-4f4b-9dba-71edb6b28700
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ภาพลักษณ์องค์กร สำรวจความพึงพอใจ
Visibility Public
Dataset create date August 30, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวดวงรัตน์ รัตนพงษ์
Contact Email duangrat.r@mrta.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางจำแนกตามทางพิเศษ
Last update dataset : August 10, 2022  
csv api
โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv