ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
Rating
Organizations : กรมปศุสัตว์
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนโครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์รวมถึงผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปประกอบในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 439e88f1-abd2-42b6-9f21-91e60ae54f98
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมปศุสัตว์ ประจำปี2558 รายจังหวัด
Visibility Public
Dataset create date August 3, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส.สาวิตรี บุญเพชร
Contact Email survey@dld.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : May 10, 2022  
csv xlsx url
เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด
Last update dataset : January 31, 2022  
xlsx
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ ปี 2562
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx