มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
Rating
Organizations : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

มูลค่าธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน(Bank) และมิใช่สถาบัน การเงิน(Non-bank) ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.ฎ. ว่า ด้วยการควบคุมดูแลผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พรฎ.ฯ) ตารางข้อมูลแสดงช่องทางการใช้บริการ e-Payment โดยแสดงมูลค่า มีหน่วยเป็นพันล้านบาท แยกเป็น Bank และ Non-bank ช่องทางที่แสดงในตารางประกอบด้วย เคาน์เตอร์ หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของผู้ ให้บริการ หรือ การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านระบบ On-line Retail Funds Transfer เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครื่อง ฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ เครื่องรับบัตร (EDC/EFTPOS) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงิน ผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติที่ใช้รับชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตร เครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่าน เครือข่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้ โทรศัพท ์ เคลื่อนที่ Leased line การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครือข่ายสื่อสารเฉพาะที่ เชื่อมต่อระหว่างจุดที่มีความเร็วสูง เพื่อรับส่งข้อมูล โทรศัพท์ (Telephone) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้ โทรศัพท์พื้นฐาน อื่นๆ เช่น การทำธุรกรรมที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) การชำระ ค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตตามข้อตกลง การผ่อนชำระค่า สินเชื่อส่วนบุคคล

Data source cannot be displayed.
มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b64bd278-1324-4b2c-a6bd-120ae8e3f02a
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags (e-Payment) หรือผ่านทางเครือข่าย
Visibility Public
Dataset create date June 9, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126138)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) ทีผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf