Text Size | A   A   A
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์
Rating
Organizations : กรมปศุสัตว์
facebook   twiter

ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate) ซึ่งมาจากผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตส่งออกอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ เป็นสถิติข้อมูลให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ส่งออกอาหารสัตว์ของประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ac205c9a-c550-46d1-8792-7df696ef47c5
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ส่งออกอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง
Visibility Public
Dataset create date September 22, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์) (026534444 ต่อ 2341)
Contact Email survey@dld.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
Last update dataset : March 10, 2022  
xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ (1)...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น 1. วิธีการประมาณค่า (สูตร) 2.การลงรหัส การตรวจสอบข้อมูล...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf