Text Size | A   A   A
2.4 ตารางแสดงปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า พ.ศ. 2559
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร) จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทุกรูปแบบ) พ.ศ. 2559  โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจปริมาณการขนส่งสินค้าต้นทาง-ปลายทาง (Origin-Destination : OD) ของจำนวน 180 สินค้า ปี 2556 ของโครงการศึกษาและพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล เพื่อบูรณาการการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ (TDL) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และดัชนีผู้ผลิต (Producer Price Index) รายกลุ่มสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ (ตุลาคม 2560) แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ปีฐาน พ.ศ 2556 

Data source cannot be displayed.
2.4 ตารางแสดงปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า พ.ศ. 2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Additional Info
Data Key cdaa977b-d270-4e70-a365-52fd48c235e6
Dataset create date June 20, 2018
GeoCoverage Thailand
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags การขนส่งสินค้า ปริมาณการขนส่งสินค้า ล้านตัน-กิโลเมตร ล้านตันต่อปี
Contacts Name ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย
Maintainer Email sirirut.amo@otp.go.th
Visibility Public
Maintain Frequent รายปี
High Value Dataset No Show
Maintain date September 13, 2020
License DGA Open Government License
Related
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
Last update dataset : September 13, 2020  
csv xlsx
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
Last update dataset : September 13, 2020  
csv xlsx
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
Last update dataset : September 13, 2020  
csv xlsx