Text Size | A   A   A
1.2.2 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00)
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00 น.) ขาออกเมือง มีหน่วยเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง (มีรายการข้อมูลเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2557)   สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00) มีรายการข้อมูลเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2557 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00) ความเร็ว รถยนต์ ส่วนบุคคล ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00

Data source cannot be displayed.
1.2.2 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ef0773c8-e99f-42cf-acfe-092ef07dbb91
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ความเร็วเฉลี่ย อัตราความเร็วเฉลี่ย
Visibility Public
Dataset create date September 22, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย
Contact Email sirirut.a@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี โดยวิธีการบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Method) บนถนนสายหลักต่าง ๆ...
Last update dataset : February 27, 2022  
xls csv doc pdf
การสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี โดยวิธีการบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Method) บนถนนสายหลักต่าง ๆ...
Last update dataset : February 27, 2022  
xls csv doc pdf
การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx