ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Profile) สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่  https://www.etda.or.th/documents-for-download.html

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 57318d3b-68a2-4433-8d39-5417b062a225
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Internet Profile Thailand สพธอ
Visibility Public
Dataset create date April 8, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person พรประภัสสร์ บุตรประเสริฐ (021231234 ต่อ 90610)
Contact Email pornprapat@etda.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv
Internet a global computer network providing a variety of information and communication facilities, consisting of interconnected networks using standardized communication...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv