Text Size | A   A   A
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Rating
Organizations : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
facebook   twiter

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Data source cannot be displayed.
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7befbbf7-c04e-469e-bf04-41f66c9bfa61
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Visibility Public
Dataset create date September 24, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม (026126060)
Contact Email ohmy888@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show