Text Size | A   A   A
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. (ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้ผู้อ่านได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (๑๔ ชุมชนต้นแบบของ อพท.) ซึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่อยู่ที่เรื่องราวที่ร้อยเรียงกัน จากสิ่งของสู่เรื่องเล่า จากมิตรภาพสู่เครือญาติเสน่ห์บนความแตกต่างแต่ลงตัวนี้เอง ที่จะทำให้เข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากยิ่งขึ้น

Data source cannot be displayed.
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. (ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d9dc4283-3ddd-4da6-9fda-4c6a0e7d9c1c
Tags การท่องเที่ยว ทัวร์
Visibility Public
Dataset create date January 4, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ธนพรพรรณ พลคีรีย์
Contact Email thanapornpun.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 31, 2022  
pdf doc api
เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf