Text Size | A   A   A
ข้อมูลอัตรากำลังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter

ข้อมูลจากการวิจัยจากฐานข้อมูล เช่น เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานนักวิจัย ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานราชการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อัตรากำลังของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลอัตรากำลังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 1fc730de-39d2-400d-930d-37814b2707fa
Dataset create date September 20, 2016
GeoCoverage Thailand
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Researcher วิจัย เทคโนโลยี
Contacts Name สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Maintainer Email webmaster@most.go.th
Visibility Public
Maintain Frequent ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset No Show
Maintain date March 10, 2021
License DGA Open Government License
Related
วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
Last update dataset : July 16, 2021  
xlsx docx
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความพร้อมในการให้บริการแสงซินโครตรอน 11 ระบบลำเลียงแสง และ 13 สถานีทดลอง ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์...
Last update dataset : June 9, 2021  
csv
ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (SAC Research Database) เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ภายใต้ “โครงการงานฐานข้อมูลในแวดวงมานุษยวิทยา” ประจำปีงบประมาณ 2561...
Last update dataset : April 28, 2021  
csv json