Text Size | A   A   A
ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
Rating
Organizations : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทีผู้ให้บริการทีเป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน(Non-bank) ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และ ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ งกิจการที ้ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบบั ที่58 (การประกอบธุรกิจบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส)์ ข้อมูลทีแแ สดงในตารางประกอบด้วย ? จำนวนบตั ร/บัญชี หมายถึง จำนวนบัตรเงินอิเล็กทรอนกิ ส์หรือบัญชี เงิน อิเล็กทรอนิกส์ ทีออกให้แก่ผู้บริโภค เป็ นจำนวนบตั รหรือบัญชีทีมใช้อยู่ในระบบ ณ สน งวด มูลค่าการเติมเงิน หมายถึง มูลค่าเงินทีลล ูกค้าเติมลงใน e-Money เป็นมูลค่าการเติม เงินรวมในแต่ละเดือน มูลค่าการใช้จ่าย หมายถึง มูลค่าเงินทีลลูกค้าใช้จ่ายจาก e-Money เป็ นมูลค่าการใช้จ่าย รวมในแต่ละเดือน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 538b52dc-2cb5-435e-b4a7-3049c4baf726
Tags (e-Mo เงินอิเล็กทรอนิกส์
Visibility Public
Dataset create date June 9, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายนวัตกรรม สรอ. (026126131)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show