Text Size | A   A   A
ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์
Rating
Organizations : กรมปศุสัตว์
facebook   twiter

ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) ซึ่งมาจากผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ เป็นสถิติข้อมูลให้ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์นำเข้าอาหารสัตว์ของประเทศไทย

Additional Info
Data Key c9eaa6a7-311c-4ce9-a016-7481cf804b5b
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมปศุสัตว์ ข้อมูล นำเข้าอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ สัตว์เลี้ยง อาหาร อาหารสัตว์
Visibility Public
Dataset create date August 3, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง (08-9487-8884)
Contact Email kitisak.k@dld.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
Last update dataset : March 10, 2022  
xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ (1)...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น 1. วิธีการประมาณค่า (สูตร) 2.การลงรหัส การตรวจสอบข้อมูล...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf