Text Size | A   A   A
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (อังกฤษ) ชื่อไทย สาขาที่ส่งผลกระทบ และการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ

Data source cannot be displayed.
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 6338f3c6-da93-4020-af76-08fa8b6bba4b
Dataset create date June 1, 2021
GeoCoverage ประเทศ
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
Contacts Name กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ /กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
Maintainer Email biosafety.bmd@onep.go.th
Visibility Public
Maintain Frequent รายปี
Access details Creative Commons Attributions
High Value Dataset No Show
Maintain date August 20, 2021
License DGA Open Government License