พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มและตอนที่ประกาศ วันบังคับใช้ และวันหมดอายุ

Data source cannot be displayed.
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b9bf7741-7d31-4c36-8ed2-25c0cc44c093
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ/กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Contact Email protect@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการออกประกาศกระทรวง/กฎกระทรวงฉบับใหม่
Geo Coverage ตำบล
Data Source การศึกษาข้อมูลของ สผ.
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : August 11, 2022  
xlsx csv