ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

ชุดข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ จัดทำขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เดือนพฤษภาคม 2564

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d002206d-aae6-4f6d-a466-5ad888d07941
Tags NDTP Opendata64 Opendata67 การศึกษาออกแบบNDTP ระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
Contact Email digital.gov@opdc.go.th
Objective มติคณะรัฐมนตรี
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานผลการศึกษาและออกแบบ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของส่วนราชการ โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภายในส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และวันที่ประกาศใช้
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่องานบริการ ประเภทงานบริการ และช่องทางการเข้าถึงงานบริการที่เป็น e-Service
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx