รายชื่อหน่วยงานและผลงานที่ขอรับรางวัล UN - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อหน่วยงานและผลงานที่ขอรับรางวัล UN
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ปีที่สมัครรางวัล UNPSA สาขาที่สมัคร

Data source cannot be displayed.
รายชื่อหน่วยงานและผลงานที่ขอรับรางวัล UN
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ce6462bf-7775-499d-9ed2-3d0145fb06b0
Tags Opendata65 Opendata67 UN United Nations Public Service Awards รางวัล รางวัล UN สมัครรางวัล
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
Contact Email gg@opdc.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (อ.ก.พ.ร.)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลงานที่ได้รับรางวัล
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของส่วนราชการ โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภายในส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และวันที่ประกาศใช้
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx