Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

รายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6a2167f4-e3c8-4bbc-92bf-4b3a20a91f83
Tags Opendata64 bizportal งานบริการ ธุรกิจ บริการภาครัฐ ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date April 18, 2022
Maintain date April 18, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
Contact Email digital.gov@opdc.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบ Biz Portal
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : June 23, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ไม่เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้ครบทุกกระบวนงาน โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อหน่วยงาน - ชื่องานบริการภายใต้หน่วยงาน
Last update dataset : April 18, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อกฎหมาย และใบอนุญาตที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกฎหมาย - ชื่อกระบวนงาน -...
Last update dataset : April 18, 2022  
xlsx