ข้อมูลนักเรียนในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลนักเรียนในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

ข้อมูลนักเรียนนี้ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนักเรียนในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 99b0f113-203e-47aa-b773-a7b57196e132
Tags นักศึกษา นักเรียน ผู้เรียน
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage หมู่บ้าน
Data Source จากต้นสังกัด สพฐ อาชีวะ กศน. สช. และหน่วยงานที่จัดการศึกษา
Data Format
  • HTML
  • อื่นๆ
Data Category ข้อมูลส่วนบุคคล
License อื่นๆ
Accessible Condition ทั้ง MOU และการกำหนดสิทธิ์
URL https://exchange.moe.go.th
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
นักเรียนต่างชาติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api
นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
นักศึกษาปัจจุบันที่เป็นต่างชาติ หมายถึงนักศึกษาทุกชั้นปีที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา และไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx api