ข้อมูลผู้เรียนในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้เรียนในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

Additional Info
Data Key 39c17c98-1ac6-447e-a88a-16e6efd70959
Tags นักศึกษา นักเรียน ผู้เรียน
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษา
Data Format Database
Data Category ข้อมูลส่วนบุคคล
License License not specified
Accessible Condition -มีทั้ง MOU และการกำหนดสิทธิ
URL https://exchange.moe.go.th
Data Language ไทย
Created date 2022-06-10
Last updated date 2022-06-10
High Value Dataset No Show
Related
นักเรียนต่างชาติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api
นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
นักศึกษาปัจจุบันที่เป็นต่างชาติ หมายถึงนักศึกษาทุกชั้นปีที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา และไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx api