ข้อมูลโรงเรียนในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงเรียนในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

Additional Info
Data Key 558a31ee-15fb-48e7-968f-9786e63285f6
Tags ข้อมูลโรงเรียน สถานศึกษา สถานศึกษาประเทศไทย สถานศึกษาในประเทศไทย โรงเรียน โรงเรียนในประเทศไทย
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษา
Data Format Database
Data Category ข้อมูลส่วนบุคคล
License License not specified
Accessible Condition มีทั้ง MOU และการกำหนดสิทธิ
URL https://exchange.moe.go.th
Data Language ไทย
Created date 2022-06-10
Last updated date 2022-06-10
High Value Dataset No Show
Related
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
Last update dataset : June 15, 2024  
api xls
จำนวนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำแนกรายอำเภอ
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
รายงานผลการติดตามแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ
Last update dataset : June 11, 2024  
api