ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการของเสียชุมชน ซึ่งรวบรวมจากผลการดำเนินงานตามมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ

Data source cannot be displayed.
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 90eb00c1-556a-4343-8169-86a43708075c
Groups SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Tags การลดก๊าซ ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ผลการลดก๊าซเรือนกระจก
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
Contact Email ccmcdatabase@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมข้อมูลจากระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://climate.onep.go.th/th/topic/database/migation-measures/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2022-12-27
Data release calendar 2022-12-27
First year of data (Statistical data) 2556
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
มาตรการ
Unit of measure (Statistical data) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq)
Unit of multiplier (Statistical data) อื่นๆ
ล้านตัน
Calculation method (Statistical data) ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีดำเนินมาตรการ
Standard (Statistical data) 2006 IPCC Guideline
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
สถิติความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย รายเดือน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
Last update dataset : February 12, 2023  
csv
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5)...
Last update dataset : February 10, 2023  
xlsx xls url
ชุดข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แสดงค่าเฉลี่ยรายตารางกริด
Last update dataset : January 12, 2023  
csv