ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก โดยระบุรายละเอียดของพืชแต่ละชนิดตามวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ลักษณะวิสัย และสถานภาพการถูกคุกคาม

Data source cannot be displayed.
ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ed8be359-7468-4e2c-8b04-7d271f23d658
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม พันธุ์ พันธุ์พืช พืช สถานภาพถูกคุกคาม
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ /กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
Contact Email biosafety.bdm@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การศึกษา รวบรวมข้อมูล และระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลรายชื่อสัตว์ในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประกอบด้วย สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งแบ่งตามกลุ่มของสัตว์ ดังนี้ สัตว์มีกระดูกสันหลัง...
Last update dataset : February 10, 2023  
csv xls
ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย ช่วยให้ทราบข้อมูลของชนิด ชื่อพฤกษศาสตร์และชื่อทางการ
Last update dataset : December 15, 2022  
xlsx url
ข้อมูลรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แบ่งตามกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก...
Last update dataset : November 2, 2022  
xlsx csv