ข้อมูลหลักสูตรอบรมภายใต้สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi Training Courses) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลหลักสูตรอบรมภายใต้สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi Training Courses)
Rating
Organizations : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
facebook   twiter

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมที่ทางสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เป็นผู้จัดทำ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลหลักสูตรอบรมภายใต้สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi Training Courses)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key acd57b42-8eb5-418f-b105-7c71793e69df
Tags Courses Training หลักสูตร อบรม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
Contact Email gbdi-info@depa.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  xlsx csv api
  เป็นข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อหัวต่อปีในระดับอุดมศึกษา
  Last update dataset : April 12, 2024  
  xlsx csv api
  ข้อมูลหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น หรือ หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
  Last update dataset : April 12, 2024  
  xlsx csv api