ปริมาณการจําหน่าย น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกํามะถันน้อยกว่า 0.5% รายจังหวัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการจําหน่าย น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกํามะถันน้อยกว่า 0.5% รายจังหวัด
Rating
Organizations : กรมธุรกิจพลังงาน
facebook   twiter

ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกํามะถันน้อยกว่า 0.5% ทั้ง 77 จังหวัด แยกตามข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการจําหน่าย น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกํามะถันน้อยกว่า 0.5% รายจังหวัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key d58cdbf5-3755-49ff-92a3-be5cd8eb435a
Tags การจําหน่าย จังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกํามะถันน้อยกว่า 0.5% รายจังหวัด
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มประมวลข้อมูล
Contact Email data@doeb.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลจากผู้ค้าน้ำมันตามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-24
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Unit of measure (Statistical data) ลิตร
Unit of multiplier (Statistical data) พัน
High Value Dataset No Show
Related
โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api