Text Size | A   A   A
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน

Data source cannot be displayed.
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8d0a087a-2619-410f-859f-e1b94ab12907
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date July 16, 2021
Maintain date January 5, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envfund.arabun@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติโครงการที่ได้รับกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามความร่วมมือเครือข่าย ซึี่งตอบตามเป้าหมาย SDG17 รายชื่อโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : January 25, 2022  
xlsx csv
จำนวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน จำแนกตามประเภทหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน ประเภทเงินสนับสนุน ตามมาตรา...
Last update dataset : January 25, 2022  
xlsx csv url
ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม...
Last update dataset : January 25, 2022  
xlsx csv