Text Size | A   A   A
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารรับทราบล่วงหน้าก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้และ/หรือได้รับผลกระทบทางการค้า รวมทั้งสามารถวางแผนการผลิตหรือปรับปรุงระบบคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการสากล มาตรการประเทศคู่ค้าสำคัญ หรือสถานการณ์การตลาดสินค้า (Commodity) โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพต่อการส่งออก

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c2ecbd33-f433-48f8-8cd7-0ea4006f3a2b
Tags ประเทศ ประเภทของข่าว สินค้าที่ได้รับผลกระทบ
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date June 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
Contact Email acfsearlywarning@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source 'กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 3 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
Data Format
  • Database
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
สินค้าเกษตร
URL https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/rss.json
Data Language ไทย
Last updated date 2022-05-17
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ
Last update dataset : July 26, 2022  
xlsx api
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตาม 1) ระดับที่อนุมัติให้ศึกษาและระดับที่กำลังศึกษา 2) แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา และ 3) กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา
Last update dataset : July 25, 2022  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามสาขา)
Last update dataset : July 25, 2022  
csv