Text Size | A   A   A
ข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบ pdf, excel ณ ปีปัจจุบัน_52_01
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

เป็นข้อมูลการตรวจวัดสภาพอากาศ ที่ผ่านการประมวลผลปรับแก้ความถูกต้อง จัดเก็บในรูปแบบ PDF,Excel ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสภาพอากาศ และบริการประชาชน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบ pdf, excel ณ ปีปัจจุบัน_52_01
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key a5dc3e9c-5fa1-4f95-a3af-b0268e513d9c
Tags ฝน ลม สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ สภาพอากาศ อุณหภูมิ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person ฝ่ายเศรษฐกิจ/สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
Contact Email econ@gistda.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ชั่วโมง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage พิกัด
Data Source สทอภ.
Data Format
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ข้อมูลสาธารณะ เปิดให้เข้าถึงได้ทางเวปไซต์ โดยต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก เลืกสถานีที่ต้องการข้อมูลจากแผนที่ เลือกระยะเวลา และกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลหลังชื่อสถานี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2021-08-26
Data release calendar 2021-08-26
Data release date (Geoinformatics data) 2021-08-26
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
Last update dataset : February 27, 2022  
url csv xls
รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรายเดือน และการคาดการณ์ล่วงหน้าของประเทศไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรายสัปดาห์ และการคาดการณ์ล่วงหน้าของประเทศไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf