Text Size | A   A   A
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบ จำแนกตามหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2563
Rating
Organizations : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
facebook   twiter

ข้อมูลการทดสอบ ปี 2563

Data source cannot be displayed.
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบ จำแนกตามหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 08f37dd1-138a-4d2f-9857-c0418db14692
Tags ข้อมูลสถิติ
Visibility Public
Dataset create date August 4, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Contact Email itnetwork@dsd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น
Last update dataset : April 11, 2022  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสถิติการตรวจชันสูตรพลิกศพ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : March 25, 2022  
csv
รายงานปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาของประเทศไทย ปีการผลิค 2563 หรือ ปีการเพาะปลูก 2563/2564 และประมาณการปีการผลิต 2564 หรือปีเพาะปลูก 2564/2565...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf