Text Size | A   A   A
ข้อมูลอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน_TESTING
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
facebook   twiter

เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน_TESTING
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 561bc981-f0d1-4f8c-800a-60da28d03bcc
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags SMEs ข้อมูลสถิติ สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date April 11, 2022
Maintain date April 11, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ / นายอภิมุข เกียรติศิริกุล
Contact Email abhimuk@dip.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ข้อมูลรายการทางการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language อังกฤษ
Last updated date 2022-04-11
Data release calendar 2022-04-11
First year of data (Statistical data) ุ61
Last year of data (Statistical data) 63
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ข้อมูลสถิติรายปี
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูล MOU ที่จะได้รับความร่วมมือระหว่างองค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามาตรฐานอาชีพ
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
การขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองจะต้องผ่านการประเมิน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองได้
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน
Last update dataset : June 14, 2022  
xls