Text Size | A   A   A
มีข้อมูล--พืชเศรษฐกิจที่สำคัญปี 2558
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ภาพรวมโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ

Data source cannot be displayed.
มีข้อมูล--พืชเศรษฐกิจที่สำคัญปี 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 76af552d-5545-490a-aef8-96c0ead77593
Tags พืชเศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 21, 2022
Maintain date June 21, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ปียา พู่พันธุ์
Contact Email nabc@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License other-at
Data Language
  Last updated date 2020-10-08
  Data release calendar 2020-06-22
  First year of data (Statistical data) 2020
  Last year of data (Statistical data) 2020
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ข้อมูลการรวบรวมมูลค่าพืชเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว,ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
   Last update dataset : July 26, 2022  
   xls
   พืชเศรษฐกิจที่ผ่านระบบเครือข่ายสหกรณ์ เป็นสินค้าทางการเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด ประกอบด้วย ยางพารา ข้าวเปลือก ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย
   Last update dataset : July 26, 2022  
   xlsx
   เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...
   Last update dataset : July 25, 2022