Text Size | A   A   A
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020)
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

“วันนักประดิษฐ์” เป็นเวทีนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและขององค์กรเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ เพื่อผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ และขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์และคุณค่าเพิ่มทางสังคม รวมทั้งให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Data source cannot be displayed.
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f8f496e3-c38d-4600-9cd4-1ea31ebf3cdb
Tags นิทรรศการผลงาน บัญชีนวัตกรรมไทย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ สิ่งประดิษฐ์ไทย
Visibility Public
Dataset create date January 27, 2022
Maintain date January 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ยุทธนา ยานุทัย
Contact Email yuthana.y@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
1. เป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์และสาธารณชน 2.เป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่ 3.เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้นต่อการพัฒนาประเทศ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
Data Format
  • CSV
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-08-16
Last updated date 2021-08-16
Reference Data No
High Value Dataset No Show