Text Size | A   A   A
รายงานประจำปี HA annual report
Rating
Organizations : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

04_0105 รายงานประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Data source cannot be displayed.
รายงานประจำปี HA annual report
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 168c3c9b-9db6-4360-9598-af163ea8c7ba
Tags รายงานประจำปี
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date April 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงานประจำปี
Contact Person สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน
Contact Email somjintana@ha.or.th
Objective อื่นๆ
เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถาบัน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รายงานประจำปี (สรพ.)
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
open
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5
Data Language ไทย
Created date 2008-09-30
Last updated date 2019-09-30
High Value Dataset No Show
Related
รายงานประจำปีของกรมอุตุนิยมวิทยา
Last update dataset : June 21, 2022  
url
รายงานประจำปี เป็นรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ของกระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่ต่อภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชน...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf docx pptx xlsx csv
รายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf