ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 71 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ชนิด shapefile ปี 2562 Datum : WGS84 link แบบคำขอ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
api shp
คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2567  
api
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
rdf csv api xlsx
ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2567  
csv json
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2567  
csv json
ข้อมูลที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
เป็นข้อมูลตำแหน่งสถานที่ตั้งสถานีเดินรถ ที่ทำการ จุดจอดรถ และจุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ของบริษัท ขนส่ง จำกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
xlsx csv
ข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย พร้อมผู้ติดต่อ รวมถึงสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย พร้อมผู้ติดต่อ รวมถึงสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย พร้อมผู้ติดต่อ รวมถึงสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย พร้อมผู้ติดต่อ รวมถึงสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
csv
ที่ตั้งวิสาหกิจ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
csv
ที่ตั้งวิสาหกิจ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
csv
ที่ตั้งวิสาหกิจ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงตำแหน่งที่ตั้งสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (point)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx zip rar csv
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf
สถานีบริการจักรยานสาธารณะโดยกรุงเทพมหานคร โครงการ ปัน-ปั่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf
ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร สวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร (dog park) สร้างขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf
ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf