ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 20 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการส่งมอบต้นแบบให้กองทัพหรือหน่วยงานภายนอกทดสอบทดลองใช้งาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. หรือคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับที่มาในการดำเนินงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx
รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่รับมอบต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. เพื่อดำเนินการทดสอบทดลองใช้งานหรือนำไปใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2566  
xlsx
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv xlsx
รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xlsx api
โครงการงานวิจัยภายใต้กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
url xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง ข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx json