ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 176 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv pdf xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
pdf xlsx xls
ข้อมูลแผนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ตารางแสดงข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน จำนวนงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณ ด้านตามยุทธศาสตร์ของกทม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xls
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (แบบ .401)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลแผนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (จำแนกตามประเภทโครงการ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลโครงการด้านการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมาหนครเป็นผู้ดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
01_0111 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf
01_0110 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf
ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) จิตวิทยา 2) เศรษฐศาสตร์ 3) ศึกษาศาสตร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
api rdf csv
ข้อมูลโครงการวิจัย จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
api rdf csv
ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv api rdf
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv xls
ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 สาขามนุษยศาสตร์ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv api rdf
ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) วิศวกรรมโยธา 2) วิศวกรรมไฟฟ้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
api rdf csv
ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
api csv rdf