ขนาดตัวอักษร |    
พบ 82 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นข้อมูลดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศโครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาสินค้านำเข้าของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาสำหรับประกอบการจัดทำค่า K
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด 77 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลดัชนีราคาสำหรับประกอบการจัดทำค่า K
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาสำหรับประกอบการจัดทำค่า K
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นอัตราเปรียบเทียบของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) โดยเปรียบกับช่วง (เฉลี่ย มค. ถึง เดือนใด ๆ ) เทียบกับ (เฉลี่ย มค. ถึง เดือนใด ๆ ของปีก่อนหน้า)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด 77 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลดัชนีราคาสินค้าส่งออกของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคชุดนอกเขตเทศบาลของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคชุดนอกเขตเทศบาลของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json
เป็นข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้าสำหรับดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศโครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2565  
database json