ขนาดตัวอักษร |    
พบ 17 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสนามกีฬาในประเทศไทย
1 กรกฎาคม 2563  
csv html xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx pdf
คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
27 กันยายน 2561  
pdf xlsx
รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552
25 พฤศจิกายน 2558  
xls xlsx
พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558
16 กันยายน 2558  
csv ods xlsx
คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหนองบัว
27 กันยายน 2561  
xlsx pdf
รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ...
31 สิงหาคม 2558  
csv xlsx
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2554-2557
16 กันยายน 2558  
xlsx ods
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดี ประจำปี 2554-2557
16 กันยายน 2558  
xlsx ods
บ้านโคก มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สมาชิกในชุมชน และแนวคิดที่ อพท. ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน...
4 มกราคม 2560  
xlsx pdf
โครงการจัดทำกรณีศึกษา(case study)เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิตหรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
19 มิถุนายน 2561  
pdf xlsx
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
27 กันยายน 2561  
xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว 
20 กรกฎาคม 2561  
pdf xlsx
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน
20 กรกฎาคม 2561  
pdf xlsx