ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์กร
พบ 150 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูล opendata ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ injury surveillance ขอบเขตการเผยแพร่ 1 เฉพาะ RTI 2 ข้อมูล 4 ปี ย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่ ปี 62 - ปัจจุบัน 3 และในปัจจุบันอัพเดต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ (CC) ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 10 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf url xls csv
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้ กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
ข้อมูลลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ ศักยภาพในการรองรับ ภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf url csv
อัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำแนกตามลักษณะงานด้านการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงสัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา (ม.4-6 ) ต่อประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัดและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน และร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา นอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัดและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สังกัดและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv