ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์กร
พบ 216 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แผนความถี่วิทยุ พิกัดที่ตั้ง และคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ธันวาคม 2566  
csv json pdf xlsx
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ธันวาคม 2566  
pdf xlsx
สดช. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ในปีงบประมาณ 2562 โดยใช้แนวทางในการจัดเก็บตัวชี้วัด Measuring the Digital Transformation...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 ธันวาคม 2566  
pdf xlsx csv .pdf
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2566  
xlsx pdf
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xlsx pdf url xls csv
มาตรฐานสถานภาพการทำงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดจำแนกประเภทงานของบุคคลของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
docx pptx pdf xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการหารือและยืนยันความต้องการ 1. รายงานการประชุม หรือ email ยืนยันความต้องการ 2. รายชื่อผู้ใช้ข้อมูลที่สำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น 1. การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 2....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx pdf
เป็นการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล โดยจัดทำในระดับ 5 หลัก ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ทั้งในระดับประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
โครงการสำรวจแรง​​​งานนอกระบบ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด (1) ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งพิมพ์ (ควรระบุ ชื่อสิ่งพิมพ์ เวอร์ชัน ปีที่ผลิต ผู้ผลิต เลข...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx url
การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร (COPNI) จัดทำขึ้นเพื่อจัดจำแนกธุรกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคขั้นสุดท้าย การบริโภคขั้นกลาง การสะสมเงินทุนและเงินโอน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
มาตรฐานการจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรได้รับการจัดทำขึ้นให้เป็นมาตรฐานหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls xlsx pdf
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx url pdf
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
url xlsx pdf
จำนวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xlsx