ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 99 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx csv
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี คลื่น AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xls xlsx
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx pdf csv
จำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , จังหวัด , อำเภอ , ตำบล , หมู่บ้าน, จำนวนประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx xls
แสดงจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีก่อน แบ่งตามประเภทสหกรณ์ โดยแสดงข้อมูลเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
แสดงจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีก่อน แบ่งตามประเภทสหกรณ์ โดยแสดงข้อมูลเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทวนสอบความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรที่เข้ารับการส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานฯ ในปีที่ 2-3...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
สถิติมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จัดเก็บโดยการสำรวจออนไลน์ และสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
สถิติพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จัดเก็บโดยการสำรวจออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
แสดงข้อมูลน้ำมันหล่อลื่นที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รายงาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ค้า ขื่อน้ำมันหล่อลื่น มาตรฐาน ชั้นคุณภาพต่างๆ ความหนืด เลขทะเบียน ธพ และวันที่ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ถึง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx .xls xls
ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจี แยกรายสาขา ประกอบด้วย ครัวเรือน อุตสาหกรรม สถานีบริการ และปิโตรเคมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
รายการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผู้ค้าน้ำมันหล่อลื่นไม่ได้ยื่นต่ออายุเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่น โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลขทะเบียนที่หมดอายุบางส่วน และหมดอายุทั้งหมด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
รายการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผู้ค้าน้ำมันหล่อลื่นยื่นขอขึ้นทะเบียนน้่ำมันหล่อลื่น (ขอเลขใหม่,ขอเลขทะเบียนเดิม) ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชื่อน้ำมันหล่อลื่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls .xls xlsx
รายชื่อบริษัท และสถานที่ติดต่อ ของผู้ค้าน้ำมันหล่อลื่นที่ได้ขึ้นทะเบียน และเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่นยังมีอายุอยู่ ณ วันที่เผยแพร่ข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx xls
อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx xls
จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด กทม. สพฐ. สช. และ อปท. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ จำนวนสถานศึกษาแยกตามช่วงชั้นที่เปิดสอน แบ่งเป็น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xls xlsx
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มีนาคม 2567  
csv xlsx xls
ข้อมูลสถิติการนำเข้าสัตว์น้ำแยกตามวันที่นำเข้า ด่านตรวจประมง และชนิดสัตว์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มีนาคม 2567  
xlsx xls
ข้อมูลอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx xls
ข้อมูลการดำเนินงานตามคำร้องของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json xls