ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 69 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม, สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม, สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls xlsx
อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xlsx xls
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพชายฝั่งประจำปี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv xlsx
ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls xlsx
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx xls url
ไม่มี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มกราคม 2566  
xls xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
url xlsx pdf xls csv
ตารางสถิติผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
xls xlsx
สถิติมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จัดเก็บโดยการสำรวจออนไลน์ และสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
xls xlsx
จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565  
xls xlsx
จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565  
xls xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ข้อมูลที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ มีการไม่ตอบข้อมูลบางรายการ หรือถูกลงรหัสผิด (2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf xls xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf xls xlsx
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565  
pdf xlsx xls doc
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส. http://www.mnre.go.th/th/information/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xls xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ผลรวมของข้อมูลและยอดรวมประชากรทั้งสิ้นจากข้อมูลจุลภาค/ข้อมูลระดับย่อย หรือจากข้อมูลรวมที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่นำเสนอผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx xls
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากระบบ GFMIS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2565  
api xls xlsx
สถิติพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จัดเก็บโดยการสำรวจออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls xlsx
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls csv xlsx