ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
มูลค่าเฉลี่ย การใช้บตั รพสาติกผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. การใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขาย ผ่านเครื่อง EFTPOS 2. การใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าและบริการ ณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf