ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 24 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อสื่อองค์ความรู้หรือถอดบทเรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่องค์กรเครือข่ายทางสังคมผลิตและเผยแพร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ประกอบด้วย องค์กรภาคีทางสังคม 6 ภาศส่วน ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายทางการศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xls json
ลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมที่องค์กรเครือข่ายทางสังคมเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การให้บริการความรู้และบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ส่งเสริม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
ข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงรายชื่อองค์กรประเภทเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายทางการศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
ข้อมูลประเด็นคุณธรรมที่องค์กรเครืิอข่ายทางสังคม รณรงค์ ส่งเสริม หรือพัฒนา อาทิเช่น พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และประเด็นคุณธรรมด้านอื่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
รายชื่อองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและร่วมประกาศเจตนารมณ์นำข้อเสนอเชิงนโยบาย/มติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
รายชื่อองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่ผ่านการประเมินจัดระดับความเป็นองค์กรคุณธรรม โดยผลการประเมินวัดระดับความเป็นองค์กรคุณธรรม มี 3 ระดับ (องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls json csv
ข้อมูลการดำเนินงานตามคำร้องของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json xls
ข้อมูลผลการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก (Justice Care) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json xls
ฐานข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
การรวบรวมคำศัพท์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json api xls
ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
จารึกวัดโพธิ์ เริ่มสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนจารึก 1,431 แผ่น เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of The World)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
ชุดข้อมูลบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
การศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านชาติพันธุ์สภาวะ (Ethnicity) เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นคุณสมบัติทางชาติพันธุ์ที่กลุ่มสังคมต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
ชุดข้อมูลสาระสำคัญจากงานศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api
ด้วยภารกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดการ และจัดเก็บ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
json xls api