ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 13 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json xls
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json xls
ชุดข้อมูลบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json xls
ชุดข้อมูลสาระสำคัญจากงานศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json xls
ชุดข้อมูลรายชื่อผู้แต่งวรรณคดีไทย จากหนังสือชุด "นามานุกรมวรรณคดีไทย"
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json xls
ชุดข้อมูลรายชื่อวรรณคดีไทย พร้อมทั้งคำอธิบาย และที่มาของวรรณคดีไทย จากหนังสือชุด "นามานุกรมวรรณคดีไทย"
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json xls
องค์กรที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมและ ประกาศเจตนารมณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
json xls
องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
json xls
องค์กรที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมและ ประกาศเจตนารมณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
json xls
องค์กรที่ผลิตผลงานองค์ความรู้ การถอดบทเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
json xls
องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
json xls
รายละเอีบดข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งสิ้น 1221 ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls json
ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน - ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน และ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก Dataset on ASEAN Member' Legislation and ASEAN Legal Instruments Database
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls rdf json