ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 8 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf xls doc
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv doc
รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ - การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
doc xls
ข้อมูล Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนกับ สศด.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls doc
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม TECHHUNT
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls doc
ข้อมูลดิจิทัลสตาร์ทอัพ/ผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทย บนแพลตฟอร์ม TECHHUNT
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls doc
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565  
pdf xlsx xls doc
ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 ธันวาคม 2564  
csv xls xlsx doc docx