ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 86 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
การนำเข้าถ่านหินจำแนกตามประเภทของถ่านหิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ปริมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า (สุทธิ) ของพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ได้แก่ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมันสำเร็จรูป และไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
สัดส่วนการปล่อย CO2 ต่อการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ดัชนีอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ราคาขายส่งน้ำมันสำเร็จรูป ณ โรงกลั่นน้ำมัน แยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
รายได้จากกองทุนน้ำมันและภาษี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ปริมาณ ราคา และมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ปริมาณการนำเข้าไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ความเข้มข้นการใช้พลังงานคือการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
จำนวนประชากรของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อจำนวนประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ราคา ณ โรงกลั่น ของน้ำมันสำเร็จรูป แยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ปริมาณการผลิต B100
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และพลังงานหมุนเวียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls