ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 17 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url csv xls
ข้อมูลการสำรวจแหล่งหญ้าทะเล ปีฐาน พ.ศ.2558 และสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ นำร่อง 24 ชายหาด ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลสถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url csv xls
เกาะ 123 views
ข้อมูลการสำรวจเกาะในประเทศไทย ด้วยแผนที่ภูมิประเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก โดยการสำรวจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพชายฝั่งประจำปี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv xlsx
ข้อมูลการจัดวางทุ่นในทะเล เพื่อพยุงสิ่งอื่นให้ลอยน้ำ หรือสำหรับเป็นที่ผูกจอดเรือ หรือสำหรับเป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พระพุทธศักราช 2456
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url csv xls
ข้อมูลการสำรวจหาดในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลสถานภาพพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url csv xls
ข้อมูลการสำรวจแนวปะการัง ปีฐาน พ.ศ. 2558 และสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url xls csv
ข้อมูลการจัดวางปะการังเทียมปี พ.ศ. 2547 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลสถานภาพหญ้าทะเลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเทียบกับข้อมูลในอดีต ประเด็นปัญหาและภัยคุกคาม ในพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลในแต่ละจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย - ประกาศ/คำสั่ง - แผนที่ - สถานภาพทรัพยากร -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url xls csv pdf
ข้อมูลการสำรวจหาดในประเทศไทย ด้วยแผนที่ภูมิประเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv