ขนาดตัวอักษร |    
พบ 107 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
10 สิงหาคม 2560  
xlsx csv xls
อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ ทั่วราชอาณาจักร             เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร...
6 ตุลาคม 2558  
csv xls xlsx
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558  
xls csv xlsx
ร้อยละผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอุตสาหกรรม และปัญหาจากการรับงาน พ.ศ. 2550
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้านที่อายุ 15 - 60 ปีที่ไม่ได้รับสวัสดิการ จำแนกตามความต้องการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคม และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอาชีพ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
1 กันยายน 2560  
xls
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
1 กันยายน 2560  
xls
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
10 สิงหาคม 2560  
csv xls xlsx
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
4 กันยายน 2560  
xls
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
21 มกราคม 2559  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
25 พฤศจิกายน 2558  
xls xlsx
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
1 กันยายน 2560  
xls
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
15 มิถุนายน 2559  
xls csv xlsx
จำนวน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2552 - 2559
4 กันยายน 2560  
xls
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของการสะสมทุน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ พ.ศ. 2552 - 2559
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 - 2559
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และอุตสาหกรรมที่เคยทำ พ.ศ. 2552 - 2559
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอาชีพ ระดับของรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
1 กันยายน 2560  
xls