ขนาดตัวอักษร |    
พบ 28 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xlsx pdf xls
ธุรกรรมในสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน หรือรายจ่ายลงทุนหรืออรายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (Transaction in nonfinancial assets)
17 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector )
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf