ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อ สถานที่ตั้ง องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
29 มิถุนายน 2563  
xls
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (กทม.)  ปี  2557
31 สิงหาคม 2558  
xls
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานพระพุทธศาสนา(ในส่วนภูมิภาค)ทุกจังหวัด
31 สิงหาคม 2558  
xls
จำนวนพระภิกษุ - สามเณร ประจำปี 2557 (แยกรายจังหวัด)  แบ่งเป็น มหานิกาย ,  ธรรมยุต
31 สิงหาคม 2558  
xls
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (ส่วนภูมิภาค)  ปี  2557
31 สิงหาคม 2558  
xls
จำนวนวัดไทยในประเทศแยกรายจังหวัด  แบ่งเป็น มหานิกาย ,  ธรรมยุต
31 สิงหาคม 2558  
xls