ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 904 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ เป็นข้อมูลรายการแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีการจำแนกตามกลุ่มสถานะความพิการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
pdf xls csv
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) จำนวน 25 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โดยมีมิติการประเมิน ประกอบด้วย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
xls
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
xls csv
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม, สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม, สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls xlsx
รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls .xlsx
อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xlsx xls
ชุดข้อมูลการรายงานการตรวจการแพร่แปลกปลอม เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงFM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls .xlsx
ข้อมูลสรุปประมาณการมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ที่ออกอากาศ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf xls
รายงานด้านความปลอดภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
อาคาร ชื่ออาคาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv xls
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
ข้อมูลจุดรับทิ้งขยะตามโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
เป็นข้อมูลเชิงสถิติสรุปการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566  
xls pdf csv rdf
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลรายงานจำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv