ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์กร
พบ 1,132 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
pdf csv xls
ข้อมูลสถิติผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls pdf
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xlsx pdf url xls csv
ข้อมูลแสดงจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls
ข้อมูลสถิติผลการประเมินร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls pdf
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
pdf xls
ข้อมูลสถิติผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls xlsx
ข้อมูลสถิติการขออนุมัติให้ไปประชุม ศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls
การตรวจสอบ พิสูจน์ การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls
เป็นข้อมูลที่กลุ่มงานคดี กองนิติการ ได้รวบรวมมาตลอดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
pdf xls
ข้อมูลสถิติผลการประเมินส่วนราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายหน่วยงาน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
xls pdf
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xls doc
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ผลรวมของข้อมูลและยอดรวมประชากรทั้งสิ้นจากข้อมูลจุลภาค/ข้อมูลระดับย่อย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls zip
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ร่างผลผลิตเชิงสถิติ เช่น ตารางสถิติ ตารางค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผัน (cv) รวมทั้ง ค่าดัชนี ค่าแนวโน้ม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls pdf
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls csv doc